Prisjusteringar

Prisjustering 2024

Enligt våra allmänna villkor justeras våra priser årligen enligt Statistiska Centralbyråns Arbetskostnadsindex (AKI),
På grund av ökningar av omkostnader kommer vi att behöva justera priserna på våra molntjänster med 4 % från och med 1 januari 2024.

Timpenning justeras till 895kr / timma för standard support och 1.295kr / timma för extended support.
Även vissa toppdomäner prisjusteras.
Höjningen görs för att bibehålla en fortsatt hög servicegrad och kvalitet till er som kund.
Vi hoppas att ni har förståelse och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Vi vill fortsätta vara din leverantör inom webb- och molntjänster och finnas här som support för att stödja dig i din IT-verksamhet.

Vi hoppas därför på förståelse för vår prisjustering och att vi ska kunna fortsätta vårt samarbete.

Med vänlig hälsning
Broadview

Avtalsvillkor

Detta är ett bindande avtal enligt de förutsättningar som framgår i dokumentet.

 1. Allmänt
  1. Dessa villkor (avtalet) reglerar förhållandet mellan Broadview AB, org. nr 556589-5199, (”BV”) och dess kunder avseende molntjänster (”Molntjänst”).
  2. Kund kan vara myndig fysisk eller juridisk person. Kund får inte upplåta eller sälja delar av Molntjänsten till ytterligare part. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, detta begränsar dock inte Kundens ansvar enligt detta avtal
 2. Avtalad molntjänst
  1. Valda Molntjänster specificeras på fakturan.
  2. BV tillhandahåller fri support på de tjänster som ingår i Molntjänsterna via e-post, telefon och information på BVs hemsidor. Support av karaktären ”change” (förändringar) samt support med inställningar eller felsökning på kundens egna IT-utrustning m.m. är inte kostnadsfria och måste kostnads godkännas i en ljudinspelning till Servicedesk innan arbetet kan påbörjas.
  3. Felavhjälpning sker under normal kontorstid och inom skälig tid som i detta fall är 48 timmar om inte felavhjälpningen hindras av omständigheter utanför BVs kontroll.
  4. Fel som beror på BV ska avhjälpas enligt punkt 2.2 utan kostnad för kunden. Om det visar sig att felet beror på kunden, är kunden skyldig att ersätta BV för utfört arbete och övriga kostnader enligt BVs prislista.
  5. Molntjänster är beroende av internetaccess och kunden är införstådd att tillfälliga avbrott, DDos attacker och fördröjningar på internet inte utgör fel i avtalad tjänst.
 3. Avtalstid
  1. Avtalet och de tjänster som avtalats anses påbörjas när dessa avtalsvillkor godkänts. Avtalet löper tillsvidare om ett (1) år och kan sägas upp tre (3) månader innan huvudförfallodagen, som är årsdagen för avtalets start, om inte annat avtalat. Om kundens tjänst har tagits i bruk och/eller första fakturan från BV reglerats anses detta avtal som godkänt även om avtalet inte signerats. I detta fall är fakturadatum på första fakturan årsdagen för tjänsten.
  2. Kund har rätt att frånträda avtalet (Ångerfrist) genom att meddela BV om detta inom 14 dagar från det att avtalet påbörjas, detta i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen. Rätt till frånträde av avtalet enligt denna princip innefattar även juridiska personer.
  3. Gällande beställning av domäner, certifikat, licenser eller mjukvaror som har bindningstid på mer än 3 månader, så anses tjänsten ha påbörjats med kundens samtycke, i samband med att beställning för tjänsten erläggs. Ångerfristen gäller inte dessa tjänster. Avtalstiden är alltid minst ett år från och med beställning av tjänsten.
  4. Uppsägning enligt punkt 3.1 kan ske skriftligen eller via e-post. Vid uppsägning ska Kund identifiera sig med kundnummer. Efter en uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos BV ytterligare 2 veckor.
  5. Avtalet kan av BV sägas upp om Kund bryter mot de villkor som framgår av detta avtal. Denna uppsägning skall ske skriftligen och det ska tydligt framgå när avtalsuppsägningen träder i kraft.
 4. Avgifter
  1. Avgifter för Molntjänsten utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalnings- villkoret är 14 dagar netto och betalning sker via Bankgiro eller direkt banköverföring. Alla priser är exkl moms.
  2. Om kunden är i dröjsmål med betalning har BV rätt till dröjsmålsränta enligt paragraf 6 i räntelagen (1975:635) BV har även rätt att påföra påminnelseavgift samt ersättning för ev. kostnader till inkassobolag och kronofogden. Om betalning för en ny avtalsperiod uteblir stängs Molntjänsten ner efter 2 veckor och BV har rätt att radera all data efter 4 veckor. Påminnelse skickas ut till Kund via e-post eller brev till den adress som Kund angivit innan Molntjänst avslutas. Eventuella licenser, certifikat och domäner förlängs inte.
  3. Kund skall snarast meddela BV om faktura anses felaktig. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall BV medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet.
  4. Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
  5. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
 5. Överlåtelser
  1. Kund får överlåta Molntjänsten till annan part efter BVs medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum BV har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
  2. BV får överlåta Molntjänsten till annat företag som övertar de rättigheter och skyldigheter som BV har gentemot Kunden.
  3. BV äger rätt att för informativa ändamål likväl för statistik och reklamändamål använda kunduppgifter. Uppgifter kan ven användas av närstående bolag nom koncernen. Kunden kan när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta BV Servicedesk på 0612-70 18 05
 6. BVs ansvar
  1. BV utövar ingen kontroll över information som hanteras inom Molntjänsten och BV är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av medvetet eller omedvetet agerande från Kund. BV ansvarar inte för skada som uppstått till följd av virus, Denial_of_Service attacker eller obehörigt intrång eller påverkan av BVs servrar.
  2. BV ansvarar endast för skador som orsakats genom grov eller medveten försummelse av BV eller anlitad underleverantör. BVs skadestånds- skyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande avgiften för Molntjänst under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller Kunds kunder.
  3. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till BV och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.
  4. Avseende fjärrbackup/onlinebackup -tjänster så ansvarar BV för:
   1. Att backup tas på data som är åtkomligt via fastslagen kommunikationsväg
   2. Att data som inkommer till våra servrar sparas och dupliceras på ett enligt branschen vedertaget sätt.
   3. Att skicka rapportmail till, av kunden utpekad e-postadress, enligt överenskommelse vid uppstart av tjänst.
   4. Att om ingen lyckad backup utförts under en 14 dagars period så kommer BV meddela utpekad kontaktperson hos kunden att åtgärder måste sättas in på kundens sida.
 7. Kunds ansvar
  1. Kund ansvarar för att information som hanteras av Molntjänster som är publika så som hemsidor m.m. inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning.
  2. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om BV uppmanar kund att ta bort information inom Molntjänsten som inte är acceptabelt bruk. BV förbehåller sig rätten att fritt pröva om information som hanteras inom Molntjänsten är acceptabelt.
  3. BV har rätt att kontrollera information som hanteras inom Molntjänsten i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. BV har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Molntjänsten om denna information orsakar skada för BVs kunder, servrar eller nätverk.
  4. Avseende fjärrbackup/onlinebackup -tjänster så ansvarar kund för:
   1. Att utse en eller flera kataloger vid installation av tjänsten som automatisk säkerhetskopieras varje dag när datorn har en aktiv internetuppkoppling.
   2. Att meddela vilken mailadress man vill få rapportmail till.
   3. Vilken data och hur stor datamängd som hamnar i katalogen och att utpekad backupdata finns tillgängligt och att den inte är låst av system eller program.
   4. Att backupklienten är aktiv
   5. Att läsa och kontrollera rapportmailen och till supporten rapportera eventuella avvikelser
 8. Övrigt
  1. BV behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Som personuppgiftsbiträde hanterar BV personuppgifter i enlighet med instruktioner från Kund. BV vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.
  2. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
  3. BV har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder.
  4. BV har rätt att från och med nytt kalenderår en gång per år ändra samtliga avgifter i överensstämmelse med förändringen enligt Arbetskostnadsindex (AKI).
  5. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Kontaktvägar

E-POST
Support: ticket@broadview.se
Registry: registry@broadview.se
Administration: ekonomi@broadviewab.se
Sälj/avtal: sales@broadviewab.se

Hemsida: https://www.broadview.se

TELEFON
Servicedesk: 0612-70 18 05
Utökad SLA: Kontakta säljavdelningen för mer information, sales@broadviewab.se

ÖPPETTIDER
Servicedesk: 08:00 – 20:00 alla dagar